Namen in cilji projekta

Namen projekta je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov, ki ga izvaja partnerstvo in, ki bo prispeval k izboljšanju kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Cilj projekta je vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov, v okviru katerega se bo zviševala usposobljenost na določenih delovnih mestih v podjetjih, ki so vključena v partnerstvo. V okviru projekta bo predvidoma doseženo vsaj 845 vključenih oseb, ki bodo omogočila pridobivanje kompetenc za zaposlene v podjetjih partnerstva.

 

Kvantificirani cilji (kazalniki), ki se spremljajo na ravni projekta so:

-     število vključenih v programe usposabljanja zaposlenih oseb

-     število izdelanih ali nadgrajenih kompetenčnih modelov na ravni panoge/področja delovanja KOC

-     število oblikovanih programov usposabljanj in/ali podanih pobud za pripravo oziroma spremembo poklicnega standarda in posledično izobraževalnega programa oziroma nacionalne poklicne kvalifikacije

Glavna področja delovanja KOC:

  • Izdelava kompetenčnega modela za cca. 10 profilov
  • Dvig razvitosti razvoja kadrov v panožnem partnerstvu
  • Povečanje obsega in vsebine usposobljenosti kadra v panožnem partnerstvu
  • Krepitev prenosa znanja v posameznem podjetju partnerju kot tudi znotraj partnerstva
  • Prenos dobrih praks uporabe tehnologih, izvajanja poslovnih procesov ter razvoja kadrov
  • Identifikacija in povezovanje mreže ponudnikov znanj za potrebe partnerstva
  • Sledenje globalnim trendom na področju vod
  • Dvig kvalitete upravljanja vodooskrbnih sistemov in sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda
  • Postavitev standardov znanj za upravljavce vodooskrbnih sistemov in sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
  • Pričetek prenosa znanj in standardov na osnovi mednarodno primerljivih standardov

 

Glavne aktivnosti projekta so usmerjene v izdelavo modela kompetenc na področju vodarstva, ki ga opredeljujemo kot povezani cikel voda z namenom zanesljivega izvajanja storitev, kakor tudi izvajanja nacionalne in EU zakonodaje (Direktiva o pitni vodi DWD, Direktiva o odvajanju in čiščenju odpadnih voda UWWTD). Na podlagi sistemsko opredeljenega modela kompetenc bomo v projektu izvajali usposabljanje zaposlenih na različnih sistematiziranih nalogah. Pomemben vidik tega procesa je sledenje sodobnim tehnološkim, postopkovnim in tudi zakonskim usmeritvam, ki so na obravnavanem področju zelo dinamične.

Rezultat projekta je pomemben – zanesljiva in varna oskrba s pitno vodo ustrezne kakovosti k čemur prispevajo v prvi vrsti ustrezno usposobljeni in motivirani zaposleni pri izvajalcih javne službe oskrbe s pitno vodo. Pri tem je potrebno nasloviti celoten vodni cikel in hkrati z oskrbo s pitno vodo usposabljati tudi zaposlene, ki delajo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Pri teh procesih se varuje vodno okolje pred onesnaženjem, hkrati s tem pa tudi preko vodnega kroga zopet tudi našo pitno vodo.

O nas

Kompetenčni center za razvoj kadrov
v vodarstvu

Kromberk, Cesta 25. Junija 1 b

5000 Nova Gorica

T:   05 / 339 11 50

F:   05 / 339 11 28

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Galerija